My Lyrics

Online Library Lyrics

  1. Home
  2. Lyric
  3. Deva Premal & Miten with Manose
  4. Deva Premal & Miten with Manose - Guru Brahma Mantra (devotion)

Deva Premal & Miten with Manose - Guru Brahma Mantra (devotion)

Deva Premal & Miten with Manose - Guru Brahma Mantra (devotion)

GURUR BRAHMA GURUR VISHNU
GURUR DEVO MAHESHWARAHA
GURUR SAAKSHAAT PARA BRAHMA
TASMAI SHREE GURAVE NAMAHA